Το Πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ”: Υποστήριξη και Διαχείριση Ερευνητικών και Καινοτόμων Έργων από την MPDO

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της MPDO οδηγεί στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας μέσα από την έρευνα και την καινοτομία

Το πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ” στοχεύει σε μια νέα εποχή του επιχειρηματικού τοπίου στην Ελλάδα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μέσα από το οποίο μπορούν μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ουσιαστικά υλοποιώντας πρωτοποριακές ιδέες που θα βελτιώσουν μελλοντικά την ποιότητα της εγχώριας οικονομίας. Η MPDO και η έμπειρη ομάδα της υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία είτε ως Δυνητικός Συνδικαιούχος (Παρέμβαση 1 και 2) είτε ως Σύμβουλος υποβολής και παρακολούθησης έργων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την επιτυχή υλοποίηση των έργων.

Σύνθεση Ομάδων Δικαιούχων του Έργου και Σχεδιασμός Υποβολής Πρότασης

Ανάλυση Αναγκών και Προσαρμογή στις Απαιτήσεις του Προγράμματος: Η MPDO παρέχει ολοκληρωμένη μελέτη και  ανάλυση των απαιτήσεων του προγράμματος ώστε να εντοπίσει τις κατάλληλες ερευνητικές περιοχές, διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις των δικαιούχων είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της πρόσκλησης.

Σύνταξη Πρότασης: Παρέχουμε υποστήριξη στη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των στόχων, της μεθοδολογίας και του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρόταση είναι πλήρης και ανταγωνιστική.

Σύνταξη Πρότασης: Παρέχουμε υποστήριξη στη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των στόχων, της μεθοδολογίας και του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρόταση είναι πλήρης και ανταγωνιστική.

Συγκέντρωση Συνεργατών: Διευκολύνουμε την εύρεση και συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, ενισχύοντας τις συνεργασίες που είναι κρίσιμες για την επιτυχία του έργου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμπληρωματικότητας των συνεργατών.

Διαχείριση Έργου

Χρονοδιάγραμμα και Παρακολούθηση: Αναπτύσσουμε και παρακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα του έργου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων και την τήρηση των προθεσμιών.

Διαχείριση Πόρων: Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το σχέδιο.

Οικονομική Διαχείριση: Παρακολουθούμε τον προϋπολογισμό και τις χρηματορροές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος αποφεύγοντας τις υπερβάσεις.

Αξιολόγηση Παρακολούθηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων: Προσδιορίζουμε τους πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσουμε στρατηγικές μετριασμού, ενώ παρακολουθούμε συνεχώς τους κινδύνους και προσαρμόζουμε τις στρατηγικές όπως απαιτείται.

Νομική Υποστήριξη

Συμβάσεις και Συμφωνίες: Παρέχουμε υποστήριξη για τη σύνταξη και διαχείριση συμβάσεων και συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία.

Πνευματικά Δικαιώματα: Υποστηρίζουμε τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την έρευνα, προστατεύοντας τα συμφέροντα των δικαιούχων.

Η MPDO, παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση των έργων του προγράμματος “Ερευνώ-Καινοτομώ”, βοηθώντας τις ερευνητικές ομάδες και τις επιχειρήσεις να εστιάσουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Με την εξειδίκευσή μας και τη δέσμευση για αριστεία, είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ” μπορείτε να βρείτε εδώ. Μάθετε περισσότερα από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της MPDO συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας!

Το Πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ”: Υποστήριξη και Διαχείριση Ερευνητικών και Καινοτόμων Έργων από την MPDO

Η εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων της MPDO οδηγεί στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας μέσα από την έρευνα και την καινοτομία

Το πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ” στοχεύει σε μια νέα εποχή του επιχειρηματικού τοπίου στην Ελλάδα, προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μέσα από το οποίο μπορούν μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν ουσιαστικά υλοποιώντας πρωτοποριακές ιδέες που θα βελτιώσουν μελλοντικά την ποιότητα της εγχώριας οικονομίας. Η MPDO και η έμπειρη ομάδα της υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία είτε ως Δυνητικός Συνδικαιούχος (Παρέμβαση 1 και 2) είτε ως Σύμβουλος υποβολής και παρακολούθησης έργων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για την επιτυχή υλοποίηση των έργων.

Σύνθεση Ομάδων Δικαιούχων του Έργου και Σχεδιασμός Υποβολής Πρότασης

Ανάλυση Αναγκών και Προσαρμογή στις Απαιτήσεις του Προγράμματος: Η MPDO παρέχει ολοκληρωμένη μελέτη και  ανάλυση των απαιτήσεων του προγράμματος ώστε να εντοπίσει τις κατάλληλες ερευνητικές περιοχές, διασφαλίζοντας ότι οι προτάσεις των δικαιούχων είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της πρόσκλησης.

Σύνταξη Πρότασης: Παρέχουμε υποστήριξη στη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των στόχων, της μεθοδολογίας και του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρόταση είναι πλήρης και ανταγωνιστική.

Σύνταξη Πρότασης: Παρέχουμε υποστήριξη στη σύνταξη της ερευνητικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των στόχων, της μεθοδολογίας και του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πρόταση είναι πλήρης και ανταγωνιστική.

Συγκέντρωση Συνεργατών: Διευκολύνουμε την εύρεση και συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, ενισχύοντας τις συνεργασίες που είναι κρίσιμες για την επιτυχία του έργου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμπληρωματικότητας των συνεργατών.

Διαχείριση Έργου

Χρονοδιάγραμμα και Παρακολούθηση: Αναπτύσσουμε και παρακολουθούμε το χρονοδιάγραμμα του έργου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση των παραδοτέων και την τήρηση των προθεσμιών.

Διαχείριση Πόρων: Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους, εξασφαλίζοντας ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το σχέδιο.

Οικονομική Διαχείριση: Παρακολουθούμε τον προϋπολογισμό και τις χρηματορροές, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προγράμματος αποφεύγοντας τις υπερβάσεις.

Αξιολόγηση Παρακολούθηση και Αντιμετώπιση Κινδύνων: Προσδιορίζουμε τους πιθανούς κινδύνους και αναπτύσσουμε στρατηγικές μετριασμού, ενώ παρακολουθούμε συνεχώς τους κινδύνους και προσαρμόζουμε τις στρατηγικές όπως απαιτείται.

Νομική Υποστήριξη

Συμβάσεις και Συμφωνίες: Παρέχουμε υποστήριξη για τη σύνταξη και διαχείριση συμβάσεων και συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, διασφαλίζοντας την ομαλή συνεργασία.

Πνευματικά Δικαιώματα: Υποστηρίζουμε τη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών που προκύπτουν από την έρευνα, προστατεύοντας τα συμφέροντα των δικαιούχων.

Η MPDO, παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση των έργων του προγράμματος “Ερευνώ-Καινοτομώ”, βοηθώντας τις ερευνητικές ομάδες και τις επιχειρήσεις να εστιάσουν στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Με την εξειδίκευσή μας και τη δέσμευση για αριστεία, είμαστε ο ιδανικός συνεργάτης για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ” μπορείτε να βρείτε εδώ. Μάθετε περισσότερα από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της MPDO συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας!