Ταυτότητα της δράσης

Ο κύριος στόχος της εθνικής δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό την μετάβαση σε ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης θα πρέπει να αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της δράσης

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση, που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε συνεργασία με τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση.

Ερευνητικούς Οργανισμούς

Ερευνητικούς Οργανισμούς όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσους καινοτομίας και ερευνητικούς συνεργαζόμενους φορείς.

Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η αιτούσα επιχείρηση να έχει κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση..

Να μην εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις.

Η αιτούσα επιχείρηση ή η ενιαία οικονομική μονάδα (όμιλος) στην οποία τυχόν εντάσσεται να μην είναι κατά το χρόνο ένταξης προβληματική.

Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Η επιχείρηση να είναι ΜΜΕ.

Να τηρείται το όριο του μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης.

Ένταση της ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης καθορίζεται από δύο παράγοντες:

 • Τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) κάθε ενότητας εργασίας του έργου.
 • Το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η ένταση ενίσχυσης για έναν δικαιούχο είναι σταθερή για όλες τις κατηγορίες δαπάνης που περιλαμβάνονται σε κάθε ενότητα εργασίας του προτεινόμενου έργου.

Σε συνεργατικά έργα, η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις εντάσεις των ενισχύσεων παρέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Προϋπολογισμός & διάρκεια έργων

Παρέμβαση Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000€
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000€
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
V. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

Με τους ακόλουθους περιορισμούς:

 1.  Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης σε μία αίτηση χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες, εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επιχειρήσεων στα συνεργατικά σχήματα είναι 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Οι βασικές δαπάνες που καθορίζουν το σύνολο των επιχορηγούμενων δαπανών του έργου είναι οι δαπάνες προσωπικού.

Δαπάνες προσωπικού

Αποσβέσεις Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα

Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές

Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

Δεν είναι επιλέξιμες:

 • Οι δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης σκοπιμότητας
 • Οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 06/06/2024 και ώρα 12:00

Λήξη Υποβολών:

 • Νέα Ημερομηνία | Παρέμβαση Ι: Τρίτη, 30/07/2024 και ώρα 15:00
 • Νέα Ημερομηνία | Παρέμβαση ΙΙ: Δευτέρα, 09/09/2024 και ώρα 15:00
 • Παρέμβαση ΙΙΙ & IV: θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 27/11/2024 και ώρα 15:00

Βρείτε εδώ την αναλυτική δημοσίευση της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Μπορούμε να σας καλέσουμε!

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, χωρίς καθυστερήσεις και αναμονές.