Προαξιολόγηση Αιτήσεων της Δράσης: «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 09/08/2021 13:00
Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 25/09/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Συμπληρώστε την αίτηση και αφού προβούμε σε προαξιολόγηση της αίτησής σας θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο για το ποσό που δικαιούστε!

Αίτηση Προαξιολόγησης

Προαξιολόγηση Αιτήσεων της Δράσης: «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία»

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με:

500 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Α
1.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β1
3.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β2
5.000 € για την κατηγορία Επιχειρήσεων Β3

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 09/08/2021 13:00
Λήξη Υποβολής Προτάσεων στο ΠΣΚΕ: 25/09/2021 15:00

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Συμπληρώστε την αίτηση και αφού προβούμε σε προαξιολόγηση της αίτησής σας θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο για το ποσό που δικαιούστε!

Αίτηση Προαξιολόγησης