Πληρώ τα κριτήρια ένταξης στη Δράση “e-λιανικό”;

Την 11/1/2021 εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Δράσης “e-λιανικό” που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Η MPDO παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διερευνήσουν δωρεάν, εάν πληρούν τα αρχικά κριτήρια για ένταξή τους στο πρόγραμμα και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή πρότασης στην επερχόμενη Πρόσκληση της Δράσης .

Δείτε ΕΔΩ εάν η επιχείρησή σας πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Σημειώνεται ότι το εργαλείο ελέγχου δημιουργήθηκε με βάση την Προδημοσίευση και η τελική Πρόσκληση ενδέχεται να διαφοροποιεί τα δεδομένα.

Πληρώ τα κριτήρια ένταξης στη Δράση “e-λιανικό”;

Την 11/1/2021 εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Δράσης “e-λιανικό” που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Η MPDO παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διερευνήσουν δωρεάν, εάν πληρούν τα αρχικά κριτήρια για ένταξή τους στο πρόγραμμα και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή πρότασης στην επερχόμενη Πρόσκληση της Δράσης .

Δείτε ΕΔΩ εάν η επιχείρησή σας πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Σημειώνεται ότι το εργαλείο ελέγχου δημιουργήθηκε με βάση την Προδημοσίευση και η τελική Πρόσκληση ενδέχεται να διαφοροποιεί τα δεδομένα.