Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ”

Η έρευνα και η καινοτομία γίνονται οδηγός της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Η εθνική δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ώστε να απευθυνθούν ακόμα και σε διεθνείς αγορές, το πρόγραμμα συμβάλει  στην οικοδόμηση μιας νέας επιχειρηματικότητας που βασίζεται στην ποιότητα, την πρωτοπορία και την ουσιαστική καινοτομία και η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς:

 • Επιχειρήσεις: Με τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε συνεργασία με τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση.
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί: Όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας και ενδιάμεσοι καινοτομίας.

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης καθορίζεται από δύο παράγοντες:

 • Τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).
 • Το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/μικρή, μεσαία, μεγάλη).

Σε συνεργατικά έργα, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο Παράρτημα Ι.

Προϋπολογισμός & Διάρκεια Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανά Παρέμβαση:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Περιορισμοί Προϋπολογισμού

 • Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης δε δύναται να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών σε μία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε συνεργατικά σχήματα είναι 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Μέγιστος Αριθμός Υποβαλλόμενων Αιτήσεων

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε έως πέντε αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης αίτησης, αυτή δεν προσμετράται στο όριο των πέντε αιτήσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Αποσβέσεις δαπανών οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και λειτουργικά έξοδα

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με Συγκριτική Αξιολόγηση για τις Παρεμβάσεις Ι & ΙΙ και με Άμεση Αξιολόγηση (FiFo) για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ & IV.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

 • Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 06/06/2024 και ώρα 12:00
 • Λήξη Υποβολών:
  • Παρέμβαση Ι: Τετάρτη, 10/07/2024 και ώρα 15:00
  • Παρέμβαση ΙΙ: Τετάρτη, 17/07/2024 και ώρα 15:00
  • Παρεμβάσεις ΙΙΙ & IV: Παραμένουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι Τετάρτη, 27/11/2024 και ώρα 15:00

Βρείτε εδώ την αναλυτική δημοσίευση της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Μάθετε περισσότερα από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της MPDO συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας!

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Πρόγραμμα “Ερευνώ-Καινοτομώ”

Η έρευνα και η καινοτομία γίνονται οδηγός της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης

Η εθνική δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων ώστε να απευθυνθούν ακόμα και σε διεθνείς αγορές, το πρόγραμμα συμβάλει  στην οικοδόμηση μιας νέας επιχειρηματικότητας που βασίζεται στην ποιότητα, την πρωτοπορία και την ουσιαστική καινοτομία και η οποία τελικά μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης

Η Δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς:

 • Επιχειρήσεις: Με τουλάχιστον μία πλήρη ετήσια διαχειριστική χρήση που επιθυμούν να υλοποιήσουν έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε συνεργασία με τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση.
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί: Όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας και ενδιάμεσοι καινοτομίας.

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης καθορίζεται από δύο παράγοντες:

 • Τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη).
 • Το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/μικρή, μεσαία, μεγάλη).

Σε συνεργατικά έργα, το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε δικαιούχο. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στο Παράρτημα Ι.

Προϋπολογισμός & Διάρκεια Έργων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανά Παρέμβαση:

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: 800.000€
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 2.000.000€
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€
 • Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη»

Περιορισμοί Προϋπολογισμού

 • Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης δε δύναται να υπερβαίνει το 60% του υψηλότερου κύκλου εργασιών σε μία από τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές περιόδους.
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε συνεργατικά σχήματα είναι 30% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Μέγιστος Αριθμός Υποβαλλόμενων Αιτήσεων

Κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει σε έως πέντε αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης αίτησης, αυτή δεν προσμετράται στο όριο των πέντε αιτήσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Αποσβέσεις δαπανών οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτήρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και λειτουργικά έξοδα

Μέθοδος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται με Συγκριτική Αξιολόγηση για τις Παρεμβάσεις Ι & ΙΙ και με Άμεση Αξιολόγηση (FiFo) για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ & IV.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

 • Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη, 06/06/2024 και ώρα 12:00
 • Λήξη Υποβολών:
  • Παρέμβαση Ι: Τετάρτη, 10/07/2024 και ώρα 15:00
  • Παρέμβαση ΙΙ: Τετάρτη, 17/07/2024 και ώρα 15:00
  • Παρεμβάσεις ΙΙΙ & IV: Παραμένουν ανοιχτές μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι Τετάρτη, 27/11/2024 και ώρα 15:00

Βρείτε εδώ την αναλυτική δημοσίευση της δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Μάθετε περισσότερα από έναν εξειδικευμένο σύμβουλο της MPDO συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας!